Friday, August 21, 2015

Rav Chaim Kanievsky on Iran deal, the only hishtadlus is to Daven

Many have asked Rav Chaim Kanievsky how to respond or what to do regarding the nuclear threat from Iran. In a letter published by Rav Chaims grandson he said over in the name of his grandfather that there is nothing to be scared of.  Yes, we should daven thats what we should do but we should have no fear.
כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב, אין מה לפחד... להתפלל, זה כן, אבל לא לפחוד
A Jew from the US with relatives living in Israel asked if he should arrange passports or a safe place in the event of an Iranian threat rav Chaim told him הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, ה' יעזור.
 Heres the letter in Hebrew

אמירה מפתיעה באשר ל'דעת תורה' בנושא הגרעין האיראני, מתפרסמת היום (ו) על ידי נכד מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, העורך את גליון 'ידידי יושר', הרב אריה קנייבסקי.במאמר תחת הכותרת 'דבר העורך', כותב הנכד: "מזה מספר חודשים שכותרות העיתונים סובבות ללא הרף סביב נושא ההסכם הגרעין עם איראן. התערבות ישראלית גסה בפוליטיקה פנים אמריקאית - או מלחמה על הבית, סכנה עצומה ונוראית החל בתוצאת ההסכם בענין הגרעין, וכלה במאות המליארדים של ההשקעות שיזרמו אליהם - או בכלל טקטיקה פוליטית פנים ישראלית... בין כך ובין כך, העולם סוער ורוגש, אלה מצדדים בעד ואלה זועקים נגד, ועמך ישראל צריכים ישועה...

"דבר אחד ברור - המצב לא טוב. הבחירה היא בין רע מאוד לרע מאוד מאוד... והציבור אינו יודע את נפשו, אמנם העיסוק האובססיבי סביב איראן זה שנים רבות, מקהה מעט את תחושת הסכנה, בעיקר בקרב יושבי ארץ ישראל, אולם המתגוררים בחו"ל או אלו הרואים את התמונה הכוללת, אינם יודעים מנוח, הקריאות והאיומים להשמדת העם היהודי, נורות האזהרה המהבהבות באדום בוהק, לצד אדישות העולם מזכירות במדויק את טרום מלחמת העולם השניה הזכורה לשמצה, ה"י.

"מטבע הדברים, ישנם רבים המוצאים מנוח לכף רגלם ומפלט לחששותיהם גם בענין זה אצל סבי שליט"א, "ילמדנו רבינו מה לעשות, האם וכמה צריך לחשוש?" וסבי משיב בשלווה, "כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב, אין מה לפחד... להתפלל, זה כן, אבל לא לפחוד". והשואלים בד"כ ממשיכים בחרדה: אבל רבינו, חמינאי אמר שישמידו אותנו, וראש אמ"ן טוען שזו היא סכנה לאומית מידית, ויו"ר בית הנבחרים טוען שההסכם הזה הוא יותר חמור מכל דבר אחר וכו' וכו'... וסבי שב ונענה, "שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקב"ה מצילנו מידם"!

:וכך גם שאל השבוע יהודי חשוב מאד מארה"ב שיש לו משפחה כאן בארץ, ולטענתו על פי מידע אמין ומבוסס שבידיו סוגית הגרעין האיראני מהווה סכנה ממשית ליהודים וע"כ אחוז הוא אימה מהעתיד לקרות, אולי כדאי שיעבירם לאיזור מבטחים, או לכל הפחות לדאוג להם לדרכונים וכרטיסים למקרה חירום, סיים בשאלה. וסבי בתקיפות אמר לו, "אין לך שום דבר מה לחשוש, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, ה' יעזור!".

"ישנם מספר יהודים במעורבים בפוליטיקה בארה"ב, חלקם מקושרים לשדולה הפרו ישראלית -איפא"ק, וחלקם מיודדים עם הסנאטורים וחברי הקונגרס, וכבר מספר פעמים פנו באופן אישי או דרכי לשאול את סבי האם הם צריכים לפעול ולעשות השתדלות לסכל את ההסכם במידת האפשר. אולם סבי חוזר ואמר, "אתה רוצה לעשות השתדלות להציל את עם ישראל? אני יגיד לך מה תעשה, תתפלל! זה ההשתדלות הכי טובה, אנו לא יודעים מה טוב לנו, רק הקב"ה יודע! ולא יטוש ה' עמו, תפילה זה ההשתדלות!"


No comments:

Post a Comment